سقفی و ‌دیواری چینی

دیواری دو شعله لامپا فیروزه ای آنتیک

سقفی آنتیک 3 شعله

دیواری لامپا دو شعله سرمه ای آنتیک

دیواری لامپا دو شعله فرانسه

دیواری لامپا دو شعله زرشکی آنتیک

دیواری لامپا آنتیک

دیواری لامپا یشمی آنتیک

دیواری لامپا فیروزه ای آنتیک دولامپ