سقفی و ‌دیواری سرامیکی

دیواری دو شعله طلایی

دیواری 3 لامپ کروم

دیواری دولامپ طلایی

دیواری ال طلایی

سقفی کروم 4 شعله

دیواری تک لامپ کروم